www.latiendadealarcon.com és una pàgina web de comerç electrònic (en endavant, "la Botiga Online") propietat de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCÓN", amb domicili al C / Comerç, 32 08003 - Barcelona.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

 

1. La Botiga Online

 

www.latiendadealarcon.com es dedica a la venda a distància, de mobles, catifes i productes de decoració per a la llar.

 

2. Informació i dades

 

www.latiendadealarcon.com es reserva el dret a modificar els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

www.latiendadealarcon.com fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.latiendadealarcon.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.latiendadealarcon.com li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

Els continguts de la pàgina web www.latiendadealarcon.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

www.latiendadealarcon.com no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.latiendadealarcon.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants, productors o distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que www.latiendadealarcon.com és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor.

 

3. Procediment de compra

 

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i afegir a la cistella de compra mitjançant prémer el botó "Afegeix carret". Un cop hagi afegit els productes que desitgi comprar a la cistella, ha de fer clic al botó "Passar per la caixa".

Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·liciten, llevat que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel client, la compra s'ha realitzat.

El preu expressat en www.latiendadealarcon.com no inclou despeses d'enviament ni de muntatge. El client té l'opció d'escollir si recollir la compra a botiga o l'enviament al domicili indicat pel client. Hi ha productes que només es poden enviar i muntar en províncies concretes. Les despeses d'enviament dependran de la província seleccionada per al seu lliurament.

4. Impostos aplicables

 

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de www.latiendadealarcon.com, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

5. Forma de pagament

 

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit (Visa i MasterCard) i / o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus www.latiendadealarcon.com es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.

 

6. Enviament dels productes

 

La Botiga Online ofereix un únic sistema d'enviament que és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online.

El servei de transport i lliurament dels productes comprats sempre és realitzat per empreses externes i independents a nosaltres, de manera que aquestes empreses, seran les úniques responsables de qualsevol dany o perjudici ocasionat al client per la prestació dels serveis esmentats anteriorment.

www.latiendadealarcon.com envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional. La data d'entrega al domicili del Client, serà com a màxim de 60 dies hàbils des de la recepció del cobrament de la compra del producte i dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius. La botiga en línia no serà responsable si no es porta a terme el lliurament de productes en termini per casos de força major o cas fortuït.

El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per latiendadealarcon.com o per un tercer per compte de latiendadealarcon.com a l'adreça dins de l'àmbit geogràfic indicada pel client en l'ordre de compra. El client assumeix els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què els productes haguessin estat posats a la seva disposició d'acord amb aquesta clàusula. En cas que els productes presentin desperfectes deguts al transport, el client haurà d'indicar les anomalies en l'albarà del transportista. En aquest cas, latiendadealarcon.com repararà o substituirà els productes defectuosos en el termini més breu possible. La manca d'observacions del client en el moment del lliurament equival a la seva conformitat plena amb els productes rebuts.

Respecte dels articles de descans com ara matalassos, el client no ha de desembalar abans d'assegurar-se que el producte rebut es correspon amb la seva comanda ja que per raó d'higiene, aquests articles no admetran canvi o devolució una vegada retirada la seva funda de plàstic, sense perjudici de la devolució d'aquells productes que tinguessin defectes de fabricació. El client no de llençar l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que va demanar.

El client s'assegurarà i serà responsable que els productes que compra càpiguen pels accessos comuns de l'immoble en què es lliuraran. Si fos necessari l'ús de mitjans mecànics per al lliurament, el client ha de comunicar prèviament a latiendadealarcon.com, i el seu cost i risc serà a compte del client. Rebuda la comunicació, latiendadealarcon.com comunicarà el cost de l'ús d'aquests mitjans prèviament al lliurament, així com el nou termini de lliurament que es precisarà a causa de la disposició d'aquests mitjans no previstos inicialment.

Latiendadealarcon.com quedarà alliberat del compliment de les seves obligacions de lliurament previstes en la clàusula d'aquestes Condicions Generals de Compra i declina tota responsabilitat referent a això en els següents casos: Impagament total o parcial pel client de l'ordre de compra / omissió o inexactitud de les informacions que ha de subministrar el client en l'ordre de compra al temps d'efectuar la comanda / impossibilitat de lliurament de la comanda en el lloc indicat per falta d'accés adequat o qualsevol altra causa atribuïble al client. En cas que no es lliuressin els productes que integren la seva comanda per falta d'accés adequat o qualsevol altra causa atribuïble al client, els productes s'emmagatzemaran a les instal·lacions de latiendadealarcon.com, amb un cost d'emmagatzematge que variarà en funció dels dies i volum dels productes. Els transports de tramesa al magatzem i els posteriors al lloc de lliurament seran a càrrec del client.

7. Condicions dels productes

 

El client accepta que els colors i tonalitats dels productes de la botiga en línia visualitzats en el monitor o un altre dispositiu poden presentar lleugeres variacions de to i color diferents del producte, respecte dels que es rebin en la comanda, especialment si es tracta de mobiliari massís o xapat de matèries primeres naturals, pell, pedres, teixits, si provenen de diferents proveïdors o si les comandes no es fan al mateix temps. El client declara conèixer les mesures, formes i disposició dels productes que integren la seva comanda d'acord amb les especificacions expressades a la botiga online.

 

8. Garantia dels productes

 

Amb caràcter general, excepte disposició expressa en altres termes, tots els productes estan garantits per defectes de fabricació per un període de dos anys d'acord amb la llei. Per exigir la garantia es requereix la presentació de la factura de la compra, que estarà inclosa en l'enviament de la seva comanda. La garantia no cobreix els desplaçaments, ni els defectes causats per cops, esgarrapades, ús indegut o desgast normal dels materials.

Els matalassos que incorporin un nucli format íntegrament per làtex no seran vàlids per a bases entapissades, somiers de lames plastificades, de fibra de carboni o altres superfícies que no els permetin transpirar. L'articulació de qualsevol somier, sempre s'haurà de realitzar des de la posició totalment plana i amb el dorment tombat sobre el matalàs. Mai se sent sobre parts ja articulades. Els somiers articulats no seran vàlids per a matalassos de molles. Tots els somiers, segons la seva mida, suporten un pes corporal màxim, independentment que hi hagi una o diverses persones sobre el mateix.

La garantia del mobiliari de llar i mobles entapissats (sofàs i butaques) per període de dos anys quedarà invalidada en els danys produïts per transport, accidents, usos impropis i altres danys no deguts a l'ús normal del producte per part del client després de la posada a disposició de la seva comanda. Aquesta garantia només cobreix els desperfectes per transport ocasionats abans de la posada a disposició del producte.

9. Drets del Client i política de devolucions

 

www.latiendadealarcon.com no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

www.latiendadealarcon.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat preparat i posat a disposició del transportista per al seu enviament.

El client disposarà d'un termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. La data del resguard acreditatiu del lliurament servirà a efectes de còmput del termini de 14 dies naturals referit en aquesta clàusula. El client comunicarà a www..latiendadealarcon.com dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i factura emesa a www.latiendadealarcon.com.

Donat el caràcter del producte, s'admetran reclamacions d'aquells productes que presentin ruptures a causa de causes del transport, per a això el Client haurà de fer-ho constar en el talonari del propi transportista.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a la botiga en línia de www.latiendadealarcon.com sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. Les despeses de devolució correran per compte del client i seran deduïts del preu de compra del producte/s retornat/s. Latiendadealarcon.com retornarà al client l'import satisfet en un termini màxim de 30 dies hàbils després de la recepció del producte per latiendadealarcon.com, sempre que el producte fos rebut per latiendadealarcon.com en les condicions establertes en l'apartat anterior. En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el client haurà d'indemnitzar latiendadealarcon.com l'import corresponent a aquests desperfectes, deduint latiendadealarcon.com aquest import del que hagués de reemborsar al client com a conseqüència de la devolució. El reemborsament dels diners de la compra tindrà lloc a través del mitjà de pagament pel qual el client hagués efectuat el mateix. En els casos en què el pagament s'hagués realitzat mitjançant transferència bancària, el reemborsament s'efectuarà al compte indicat pel client.

Per excepció, el dret de desistiment no s'aplicarà en els següents supòsits: Quan es tracti de productes destinats a l'ús personal, com ara matalassos, que hagin estat desembalats o se'ls hagi retirat la funda protectora; i en general, quan es tracti de productes confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats que, per raó de la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se. En particular, sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu, es consideren productes sobre els quals no hi ha desistiment de la compra: els productes de descans, els matalassos tampoc s'admetran canvi o devolució. Així mateix, els sofàs, butaques i altres mobles complementaris que hagin estat confeccionats expressament a petició del client (elecció d'entapissat, mesura o adaptació).

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de www.latiendadealarcon.com, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d'Atenció al client via correu electrònic: [email protected] o per telèfon 932506619

9. Drets del Client i política de devolucions

 

www.latiendadealarcon.com no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

www.latiendadealarcon.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat preparat i posat a disposició del transportista per al seu enviament.

El client disposarà d'un termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda per resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. La data del resguard acreditatiu del lliurament servirà a efectes de còmput del termini de 14 dies naturals referit en aquesta clàusula. El client comunicarà a www..latiendadealarcon.com dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i factura emesa a www.latiendadealarcon.com.

Donat el caràcter del producte, s'admetran reclamacions d'aquells productes que presentin ruptures a causa de causes del transport, per a això el Client haurà de fer-ho constar en el talonari del propi transportista.

El client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a la botiga en línia de www.latiendadealarcon.com sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original. Latiendadealarcon.com retornarà al client l'import satisfet en un termini màxim de 30 dies hàbils després de la recepció del producte per latiendadealarcon.com, sempre que el producte fos rebut per latiendadealarcon.com en les condicions establertes en l'apartat anterior. En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el client haurà d'indemnitzar latiendadealarcon.com l'import corresponent a aquests desperfectes, deduint latiendadealarcon.com aquest import del que hagués de reemborsar al client com a conseqüència de la devolució. El reemborsament dels diners de la compra tindrà lloc a través del mitjà de pagament pel qual el client hagués efectuat el mateix. En els casos en què el pagament s'hagués realitzat mitjançant transferència bancària, el reemborsament s'efectuarà al compte indicat pel client.

Per excepció, el dret de desistiment no s'aplicarà en els següents supòsits: Quan es tracti de productes destinats a l'ús personal, com ara matalassos, que hagin estat desembalats o se'ls hagi retirat la funda protectora; i en general, quan es tracti de productes confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats que, per raó de la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se. En particular, sense que aquesta relació tingui caràcter exhaustiu, es consideren productes sobre els quals no hi ha desistiment de la compra: els productes de descans, els matalassos tampoc s'admetran canvi o devolució. Així mateix, els sofàs, butaques i altres mobles complementaris que hagin estat confeccionats expressament a petició del client (elecció d'entapissat, mesura o adaptació).

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de www.latiendadealarcon.com, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client. Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d'Atenció al client via correu electrònic: [email protected] o per telèfon 932506619

 

10. Obligacions del Client

 

El Client de www.latiendadealarcon.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

Latiendadealarcon.com, facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, elegits pel client). El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

11. Seguretat i confidencialitat

 

www.latiendadealarcon.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel Client a www.latiendadealarcon.com seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de ASCENSIÓ Visus GALLEGO "MOBLES ALARCON". En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per correu electrònic a [email protected] o C / Comerç, 32 08003 - Barcelona.

 

12. Disponibilitat

 

Latiendadealarcon.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de botiga online. Queda exonerat d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, latiendadealarcon.com farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. Latiendadealarcon.com no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga online.

 

13. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Les compravendes realitzades amb www.latiendadealarcon.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris.

 

14. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals a tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.