A - Introducció

 

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.latiendadealarcon.com, propietat d'Ascensión Visús Gallego, amb domicili en Carrer Comerç, 32 08003 - Barcelona i amb número d'identificació fiscal nombre 17972549G, d'ara endavant, «l'Empresa», que l'usuari del portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.

En tot cas, l'usuari declara que és major d'edat, té plena capacitat per a obrar, sap llegir i entén perfectament totes les clàusules que s'inclouen en aquestes condicions generals d'ús. En el supòsit de ser menor d'edat, no pot utilitzar el Portal sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

L'usuari així com l'Empresa, propietària del Portal, podran ser denominats conjuntament com les parts o cadascun per separat com la Part. El simple accés i / o utilització del Portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents Condicions generals d'ús. La posada a disposició i l'ús del Portal s'entén, sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents Condicions Generals d'Ús del Portal.

 

B - Definicions

 

Les parts accepten que els següents termes tenen el significat que a continuació s'indica:

El Portal: La pàgina web ubicada a la següent adreça d'Internet: www.latiendadealarcon.com, així com en qualsevol subdomini o extensió del mateix.

Usuari: Persona que accedeix al Portal i / o utilitza els serveis o informació accessible.

 

C - Condicions d'ús

 

Les presents Condicions Generals d'Ús del Portal regulen l'accés i la utilització del Portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels Usuaris en i / oa través del Portal, bé per El Portal, bé per les seves Usuaris, bé per qualssevol tercers. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades Condicions Específiques per a determinats continguts o serveis.

D - Modificacions

 

El Portal es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del Portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents Condicions Generals d'Ús del Portal, ja que poden ser modificades.

 

I - Informació i serveis

 

Els Usuaris poden accedir a través del Portal als diferents tipus d'informació i serveis. El Portal es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració, la informació i serveis oferts des del Portal. L'Usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el Portal pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol de la informació o serveis. El Portal farà tots els esforços per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat al Portal. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d'ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l'accés al Portal.

El Portal ofereix l'accés a la informació i serveis tal qual, i no facilita cap equip, material o servei per accedir-hi. Per al correcte accés i utilització de determinada informació i serveis l'Usuari haurà de descarregar-se en els seus equips de determinats programes.

El Portal no intervé en la creació d'aquells continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o mitjançant el Portal, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L'Usuari reconeix que el Portal no és ni serà responsable dels continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / o a través del portal. L'Usuari accepta que el Portal no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany o perjudicis produïts com a conseqüència de la utilització d'aquesta informació o serveis de tercers.

 

F - Cost

 

Hi ha determinats continguts, dades, informació i serveis que per accedir-hi, l'Usuari haurà d'abonar una contraprestació. En aquests casos, el Portal s'informarà a l'Usuari prèviament.

 

G - Obligacions de l'Usuari

 

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents Condicions generals d'ús del Portal. De forma expressa l'Usuari manifesta que utilitzarà el Portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

L'Usuari s'obliga a no utilitzar la informació i serveis oferts des del Portal per a la presa de decisions amb implicacions econòmiques ja que coneix que aquesta informació i serveis no estan actualitzats i poden contenir incorreccions o errates. Així mateix, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació s'obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'Usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L'Usuari no podrà utilitzar el Portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L'Usuari no utilitzarà el Portal per realitzar actes que donin suport, incitin o promoguin;

 1. Actes il·legals o delictius, denigratorios, difamatoris, discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences;

 2. Actes violents, pornogràfics, degradants, i / o d'alguna manera, siguin contraris a la moral, els bons costums.

Així mateix, l'Usuari no podrà utilitzar el Portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'Usuari no utilitzarà el Portal per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L'Usuari s'obliga a indemnitzar ia mantenir indemnes al Portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el Portal, així com, inclosos els honoraris d'advocats i / o procuradors, o de qualsevol tercer, derivades de l'incompliment de les presents Condicions generals per part de l'Usuari.

H - Disponibilitat de la informació i serveis del Portal

 

El Portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el Portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El Portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al Portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel Portal però fabricats o facilitats per un tercer. El Portal podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells Usuaris que incompleixin aquestes normes.

 

I - Responsabilitat del Portal

 

L'Usuari coneix i accepta que el Portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del Portal.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

 

J - Dades de caràcter personal

 

Les dades personals rebudes seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives concordants vigents a Espanya.

Les dades personals que obtingui el Portal per a la prestació de qualsevol servei o utilització del Portal s'integraran en un fitxer informatitzat, creat i mantingut sota la responsabilitat de Ascensió Visus Gallego "Mobles Alarcón". Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol·licitats i també s'utilitzaran per a mantenir informat l'usuari sobre les novetats dels serveis i continguts del Portal, atenent, si és el cas, a les preferències que l'usuari hagi indicat. L'usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilitzada per l'Usuari. L'Usuari manifesta de forma expressa que qualsevol dada personal o d'un tercer a qui accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l'autorització expressa d'aquest tercer. El Portal informa a l'Usuari que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ens hagi facilitat en tot moment, al correu electrònic [email protected] o dirigint-se a la següent adreça: Carrer Comerç, 32 08003 - Barcelona

El Portal adopta per al tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

K - Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al Portal corresponen exclusivament a l'Empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos.

En qualsevol cas, el Portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El Portal no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'Usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents Condicions Generals d'Ús del Portal.

 

L - Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

 

Les presents Condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari vulgui efectuar a l'empresa titular del Portal s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes al correu electrònic [email protected] o en la següent adreça: Carrer Comerç, 32 08003 - Barcelona.

 

M - Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals a tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

N - Bona fe i diligència

 

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions i als exercitar els drets que es desprenguin de les presents condicions d'acord amb les més estrictes exigències de la bona fe i diligència.